Gizlilik Politikası

1- Bu metin Dilsosyal Dergisinin faaliyetleri kapsamında veri sorumlusu olarak kaydedeceği ve işleyeceği veriler hakkında tarafları aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğüyle Türk hukuk mevzuatı ve yönetmeliklerince belirlenen usul ve esaslara uygun olarak oluşturulmuştur. 

2- Dilsosyal Dergisi, 6698 sayılı 07/04/2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanmış̧ olan Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında verileri hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir şekilde işlemektedir. 

3- Bu veriler, derginin asli faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için meşru amaçlarla derginin işleyişi, faaliyetleri, amacı çerçevesinde işlenmektedir. 

4-Veriler elde edilirken, kişiler, Dilsosyal Dergisi tarafından bilgilendirilmekte; alınan verilerin nerede, ne şekilde kullanılacağı ilgili kişiye açıkça belirtilmektedir. 

5-Dilsosyal Dergisi işlediği kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması için gerekli tedbirleri almaktadır. 

6-Alınan veriler bir başka yere ilgilinin açık rızası olmaksızın aktarılmaz sadece Dilsosyal Dergisi’nin faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla Dilsosyal çatısı altında kullanılır. 

7-Uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirler Dilsosyal Dergisi tarafınca alınır ve uygulanır. 

8-Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında ilgili kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

a)kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç)yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d)kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e)KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, 

g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahiptir. 

9- Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 28. maddesince belirlenmiş olan istisnalar başlığında düzenlenmiş maddelerin varlığı halinde belirtilmiş olan bu kanun hükümleri uygulanmaz. 

10-KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilmiş haklarınızı kullanma talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle dergimize iletebilirsiniz. Talebiniz en geç 30 gün içinde yazılı bir şekilde olumlu veya olumsuz gerekçelerini içerir şekilde değerlendirilir ve tarafınıza iletilir.

dilsosyal dergisi
Hukuk Departmanı 

Haftalık Bültene Katılın

Her hafta pazar günü dilsosyal’de yayınlanan içerikleri kısa özetler halinde size yollayalım.

*Her e-postanın altında bulunan “Abonelikten Ayrıl” butonunu kullanarak dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz.